Vrijwillige ouderbijdrage

Wij als Ouderraad ( OR ) zijn weer met veel enthousiasme van start gegaan in dit nieuwe schooljaar. De OR heeft een belangrijke functie op onze school. Zo organiseert de OR in samenwerking met het team activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben maar sfeerverhogend werken.

Ook dit schooljaar staan er weer diverse activiteiten op het programma zoals het
Sinterklaasfeest, de kerstmarkt, Carnaval, Pasen en indien mogelijk een extra OR
activiteit. Iedereen kan zich de gezellige kerstmarkt en de carnavalsoptocht van het afgelopen jaar nog wel herinneren.

Om deze activiteiten te realiseren vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per kind. Mocht u een automatische incasso hebben afgegeven, dan zal het bedrag begin november 2019 van uw rekening worden afgeschreven. Wij danken u hartelijk voor deze incasso; u helpt ons hier enorm mee omdat er veel tijd, papier en administratieve rompslomp in het handmatig innen van de ouderbijdrage gaat zitten. De machtiging stopt automatisch indien uw kind de school verlaat. Natuurlijk kunt u, indien u het niet eens bent met de incasso, het bedrag storneren.

Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven dan stellen wij u in de gelegenheid om dit alsnog te doen. U kunt dan het formulier op de achterzijde invullen en retourneren bij de leerkracht van uw kind voor vrijdag 25 oktober 2019. Dan kunnen wij deze nog verwerken voor de eerste week van november 2019. Per kind is een automatische incasso nodig.

Mocht u geen gebruik willen maken van de automatische incasso om welke reden dan ook, dan verzoeken wij u de vrijwillige ouderbijdrage per ommegaande over maken op rekeningnummer NL72RBRB0827900139 t.n.v. Ouderraad de Haafakkers o.v.v. naam van het kind, de groep en de termen “ouderbijdrage 2019-2020).

Tevens bieden wij dit jaar aan om de ouderbijdrage contant te betalen en wel op 25 oktober 2019. Dan zullen er van 8:15 tot 9:00 een aantal OR leden aanwezig zijn bij de aula waar u de € 17,50 per kind ook contant (graag gepast) kunt betalen.

Bij voorbaat dank!
Wij vertrouwen erop dat u allen een bijdrage levert aan het plezier van uw kind(eren) op school.

Met vriendelijke groet,
de Ouderraad