Notulen gezamenlijke MR vergadering de Klimboom en de Haafakkers

Verslaglegging gezamenlijke MR-vergadering De Haafakkers en De Klimboom
11 juni 2019

Algemeen FER:
Gevoel van de MR-leden is positief. Beide directeuren hebben een goede slag geslagen ten opzichte van de eerdere FER die besproken is per 15 april jl. Teams en MR’en maken al mooi contact en nu is de volgende stap om de ouders mee te nemen in de keuzes en beslissingen. De MR vindt het fijn te weten dat de leerkrachten positief tegenover de visie staan. Bij gezamenlijke teambesprekingen staat er al grotendeels één team.
Naar aanleiding van de vorige bespreking van de concept-FER op 15 april heeft de MR een aantal punten meegegeven aan de directie. Deze zijn in de periode vanaf 15 april verder uitgewerkt door de directie. Deze punten worden besproken.

Financiën:
In de FER is opgenomen dat de nieuwe school met een positieve begroting kan starten. Er is geen vergelijking gemaakt tussen de huidige begrotingen van de beide scholen ten opzichte van de nieuwe scholen. Het lijkt een stelpostbegroting te zijn, waarbij de verhoudingen altijd terug herleid kan worden naar het aantal leerlingen. De begroting is op hoofdlijnen opgesteld, waardoor het moeilijk te zien is welke kosten onder welke kostenpost valt. De MR heeft nog de volgende vragen:
• Kan er een vergelijk komen tussen vergelijking huidige begrotingen en nieuwe begroting worden gemaakt, al is het maar beschrijvenderwijs;
• Vaste lasten bijvoorbeeld afschrijvingen en huisvesting; hoe kunnen deze in verhouding staan met de leerlingenaantallen;
• Geef een uitleg van kostenposten;
• Hoe gaan we in de toekomst een positieve begroting houden als de € 90.000,-- aan fusiegelden wegvallen.
We vragen de directie en de bestuurders om per mail op deze vragen te reageren.

Personeel:
Belang dat het positieve geluid van het personeel in de FER kan worden opgenomen. Dat is nu goed. Fijn dat ook geld wordt vrijgemaakt voor het team om zich voor te bereiden op de fusie. Door inzet van extra middelen voor vervanging, gezamenlijke teamvergaderingen, scholing etc.
Voor de gehele MR is de werving van de directeur een aandachtspunt. Dit is van belang voor het team en voor de capaciteit die de directeuren hebben. We sturen een mail aan de bestuurders waarin we het belang aangeven van een goed overleg tussen teams, directie en MR over moment waarop een nieuwe directeur wordt geworven en het doorlopen van de inzet van de bestaande directeuren. De MR van de Haafakkers wil hierover ruggespraak houden met de teamleden. De hoop wordt uitgesproken dat er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor de begeleiding van dit traject en dat de begeleiding wordt opgepakt door mensen die het vertrouwen van de teams en de MR’ en genieten.

Huisvesting:
De locatie Klimboom vervalt om niet terug aan de gemeente. In de FER zijn geen vastomlijnde plannen opgenomen. Wel is er de wens om zo snel mogelijk een peuter-kleuterplein te realiseren en daarvoor een verbouwing te starten. De MR’en geven de directie mee om ook buiten het peuter-kleuterplein het gebouw tegen het licht aan te houden en te bezien of verbouwing noodzakelijk is en of er middelen voor beschikbaar kunnen komen.

Onderwijskwaliteit:
Voor de zomer worden visies van de beide teams over de lesmethoden uitgewisseld. Bij de teams is er voldoende vertrouwen dat er in de nieuwe school een evenwichtig beeld kan worden bereikt over de methoden, die passen bij de visie van de nieuwe school.

Overige onderwerpen:
• Tabel 3.1 veranderen, deze is nog steeds niet duidelijk wat betreft de instroom bij de gezamenlijke school en de uitstroom;
• Leerlingenaantallen groepsgrootte: de groepen 3, 4, 5 en 6 worden in totaal wel erg groot. De grootte geeft onrust. Neem iets op over hoe de groepen worden gevormd en hoe wordt omgegaan met de groepsgrootte.
• Bijlage 2 ontbreekt.

Conclusie FER:
Beide MR’en hebben voor nu een positieve grondhouding ten opzichte van de fusie en de FER. Deze positieve grondhouding willen zij ook meegeven tijdens de inloopavond. Besluitvorming over de FER vindt plaats in de MR’en als de inloopavond heeft plaatsgevonden, de openstaande vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en het college van B&W een advies heeft gegeven.

Ouderraadpleging 17 juni:
Een deel van de MR’en heeft de taak opgevat om de inloopavond te organiseren. Zij hebben een uitnodiging opgesteld en een korte samenvatting van de FER. De uitnodiging is bij beide scholen de deur uit. De samenvatting wordt meegezonden met de reminder voor de avond op donderdagochtend 13 juni a.s.
De directeuren geven een toelichting op het proces van november 2018 (laatste ouderavond) en nu en een korte toelichting op keuzes die in de FER zijn gemaakt. Daarna zal de MR aangeven hoe zij in de afgelopen periode zijn betrokken bij het proces van de FER, hoe er gezamenlijke vergaderingen zijn gehouden en wat de grondhouding van de MR voor de ouderraadpleging is. Er wordt uitgelegd dat er voor een aantal thema’s nadere informatie beschikbaar is in de verschillende klaslokalen en dat daar MR-leden van zowel de Haafakkers als de Klimboom graag met de ouders in gesprek gaan over deze thema’s.
De volgende MR-leden zullen de thema’s vertegenwoordigen en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding:
1. Lesmethoden/kwaliteit: Karlijn, Carina;
2. Schooltijden: Margarethe, Esther, Nancy en Diana;
3. Visie: Arjan, Anja en Anneloes;
4. Identiteit: Sander en Jolande;

Leerkrachten en denktankleden kunnen aansluiten bij de thema’s.
Algemeen aanspreekpunt zijn Olga en Dennis over tijdspad, visie en overige zaken.

Er wordt een powerpointpresentatie gemaakt, waarbij de hoofdlijnen van de thema’s per lokaal worden gepresenteerd. Iedereen krijgt de gelegenheid om het gebouw te verkennen, mee te praten en zijn mening aan te geven op de whiteboards.